Giáo hạt Cẩm XuyênQuản hạt: Lm. Phêrô Phan Văn Tập

Sở hạt: Giáo xứ Ngô Xá
Số giáo xứ: 7

Số giáo dân (năm 2017): 15.637